مهمانداران هواپیما چه می کنند؟

مهماندار هواپیما به نوعی سفیر بین خطوط هواپیمایی و مشتریان است که باعث می شوند مسافران در حین پرواز احساس آرامش بیشتری کنند. مهمانداران از موثرترین کارکنان در حین پرواز می باشند که مسئول ارائه گزارش از روند فعالیت ها و اتفاقات به وجود آمده و موجودی اقلام و خوراکی ها در طول پرواز می باشند. اما مهمترین وظیفه مهماندار هواپیما تامین امنیت مسافرین و دادن احساس آرامش به آن ها در طول پرواز است. البته تامین امنیت اصلی نیز توسط نیروهای امنیتی که در هر پرواز وجود دارند، انجام می شود و مهماندار به نوع امنیت داخلی و روانی مسافران را نیز تامین می‌کنند.

مهماندارن و خدمه برای اینکه بتوانند احساس راحتی بیشتری را به مسافران ارائه دهند، دوره های آموزشی متعددی را در خصوص آموزش مهمانداری و روانشناسی به مسافران می بینند. وظیفه مهماندار هواپیما قبل از پروازو هنگام ورود مسافران آغاز می شود. آن ها به مسافران در پیدا کردن صندلی و قراردادن بارهای آن ها در قسمت بارداخلی بالای سرشان کمک می کنند. آن ها همچنین برای راحتی مسافران اقدام به توزیع وسائل راحتی مانند بالشتک، پتو یا ماسک در صورت درخواست آن ها می کنند.همچنین بعضی از خطوط هواپیمایی اقدام به توزیع مجله و روزنامه برای سرگرم شدن مسافران در پروازهای طولانی نیز می کنند.

بسته به طول پرواز، وظیفه مهماندار هواپیما کمیمتفاوت است. منظور از این تفاوت ارائه خدمات به مسافران است. در پروازهای طولانی،مهمانداران اقدام به توزیع بیش از یک وعده غذایی بین مسافران می کنند. همچنین همان طور که بیان شد یکی از وظیفه مهماندار هواپیما پاسخ به درخواست مسافران در حینپرواز دارد، این درخواست ها می تواند غذا، نوشیدنی، روزنامه یا هر چیزی دیگری باعث راحتی آن ها باشد البته به شرط اینکه خلاف قانون پروازی نباشد. در واقع، آن هارابط به خطوط هواپیمایی و مسافران هستند.

این مسئولیت کمتر در وظایف مهماندار هواپیما به چشم می آید ولی یکی از مهمترین وظایف و کارها می باشد. آن ها باید در جلسات پروازشرکت کنند تا از آخرین برنامه ها و علوم مدیریتی جدید قبل از هر پرواز آگاهی لازمرا به دست بیاورند، زیرا شرایط هر پرواز متفاوت است. یک مهماندار هواپیما بایدبتواند در صورت کمبود غذا یا هرگونه اقلامی دیگر، آن ها به گونه ای مدیریت کند کهباعث آزرده خاطر مسافران نشود. در طول پرواز، این وظیفه مهماندار است که انواعاقلامی اضافه بر بار را مانند نوشیدنی، هدست و غیره را ه مسافران به فروش برساند.همچنین او باید بتواند درشرایط بحرانی، وضعیت موجود در پرواز را به خوبی مدیریتکند. در اخر هم به مسئول خطوط هوایی خود، گزارشی از پرواز ارائه بدهد.

اولویت نخست هر مهماندار هواپیما، تامین امنیت مسافران در حین پرواز است. آن ها باید با استفاده از ویدئوهایی که از قبل تهیه شدهاست یا به صورت گفتاری، آموزش های لازم برای استفاده از دستگاه های اورژانسی را به مسافران بدهند. مسئولیت بررسی امنیت درب ها و همچنین موجود بودن تمامی اقلام یاورژانسی مورد نیاز در حین پرواز برعهده مهماندار می باشد. بسته شدن کمربندهایایمنی، بررسی حال مسافران حساس از جمله کارهایی است که باید برای تامین امنیت مسافران انجام شود. همچنین در صورت مشاهده هرگونه برخورد ناهنجاری از مسافرین، اوباید سریعا مراتب به مسئول امنیت هواپیما گزارش دهد.

موارد اورژانسی

در مواقع اورژانسی، مهماندار هواپیما مسئول کمک به مسافران است. حال ممکن است که این اتفاق خیلی ساده باشد مانند حالت تهوع یک مسافر به خاطر پرواز یا اینکه حال یک مسافر به طور کلی بد شود مانند اینکه مسافریدر پرواز سکته کند یا خانم بارداری موقع زایمانش شود. مهماندار در موقع اورژانسی سریعا باید مراتب به مسئول امنیت و همچنین خلبان گزارش دهد که در صورت صلاحدید،خلبان مجبور به فرود اضطراری در یکی از فرودگاه ها می شود. برای همین است که مهمانداران دوره های کمک های اولیه را حتما باید بگذارند تا در صورت لزوم نکات آنرا به کار ببرند.